ارزش های سازمانی

  • دانش محوری، نوآوری و بهبود مستمر در راستای اعتلای کیفیت
  • رعایت اصول حرفه ای کسب و کار در تعامل با ذی نفعان
  • ایجاد شایسته سالاری و فرصت های برابر و امنیت شغلی برای پرسنل